با توجه به تعریف مولفه های سه گانه برای نقد و بررسی کتاب "روزهای پایداری"، در ادامه بحث ابتدا به "هدف و روش نگارش کتاب"، برابر توضیحات مندرج در مقدمه ، اشاره خواهد شد:

1- آقای هاشمی در مقدمه کتاب نوشته است: « با توجه به اینکه در دایره تصمیم گیری و مدیریت کشور و جنگ بودم ... با بهره گیری از مجموعه خاطرات و اسناد تاریخ معتبر و قابل استنادی از دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس نیت کردم تا مرجعی برای اندیشمندان متعهد باشد» (ص 19) ایشان در همین مقدمه به «پیشنهاد محققان و پژوهشگرن برای نوشتن کتابی مستقل درباره جنگ اشاره و کتاب حاضر را اجابت این درخواست ذکر می کند.» (ص 20)

2- آقای هاشمی با اشاره به اینکه پیش از این به «سهم خود و علیرغم گرفتاری ها و مسئولیت های رزومره، بخشی از حقایق تاریخی دوران معاصر را در اختیار اهل نظر بویژه نسل جوان قرار داده است،» (ص21) معتقد است؛ « این کافی نیست، زیرا این روزها و به احتمال بسیار زیاد در آینده، با دلایل گوناگون تلاش خواهد شد که حقایق تاریخی این سالها، تحریف شده و با تبلیغ و تحریک، نسل جوان را به مطالعه و پذیرش وقایع تحریف شده آن وادار کنند.» (همان) بنابراین « برای جلوگیری از چنین وضعی، باید کار کرد.» (همان)

3- ایشان با استناد به « انتظار فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس» (همان) و « درخواست جمعی از محققان و اندیشمندان و تاریخنگاران دوره معاصر مبنی بر وجود کتابی توضیحی و تشریحی در این زمینه که با جزئیات بیشتری از مطالب روز نوشت همراه باشد»(ص 21 و 22)،  اطرافیان را بر آن داشت که پیشنهاد تدوین «مجموعه کارنامه و خاطرات جنگ تحمیلی و دفاع مقدس» را مورد توجه قرار دهند.(ص 22)

4- ساختار مجموعه جدید به شرح زیر می باشد:

جلد اول؛ پیش از تهاجم تا فتح خرمشهر

جلد دوم؛ بعد از فتح خرمشهر تا فتح فاو

جلد سوم؛ از فتح فاو تا پایان جنگ و آزادسازی

جلد چهارم؛ ناگفته ها و ابهامات جنگ تحمیلی

چنانچه در مقدمه کتاب نوشته شده است، « در تنظیم و تدوین این مجموعه، خاطرات منتشر شده شامل مجموعه سخنرانی ها، مصاحبه ها، نطق های مجلس و خطبه های نمازجمعه و استفاده از اسناد و مدارک معتبر، مبنای کار قرار گرفته است.» (ص 22)

5- توضیحات مندرج در مقدمه کتاب، درباره هدف و روش نگارش مجموعه چهار جلدی، بیانگر جمع آوری مطالب کتاب، از سایر آثار منتشر شده از سوی آقای هاشمی، همچنین استفاده از سایر اسناد و منابع، بمنظور تبیین جدید از رخدادها و تحولات جنگ برای نسل جوان و مقابله با تحریف حقایق تاریخی است. برپایه ملاحظه یاد شده بررسی کتاب از حیث تاثیر بر گفتمان موجود، همچنین باز یابی نقش آقای هاشمی در جنگ، اهمیت دارد.

6- روش و ساختار کتاب در ادامه بررسی خواهد شد.

ادامه دارد ...