به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس در تاریخ 93/5/5؛ فرمانده پیشین سپاه در نامه ای برای روزنامه جوان، به برخی از موضوعات و مسائل اساسی جنگ اشاره کرده است. آقای رضایی علت نگارش نامه اخیر خود را استناد به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه ایشان در اعتراض به دروغ ها و تحریف های دفاع مقدس، از جمله انتشار کتاب جدیدی که از آن نام برده نشده است، ذکر می کند. ایشان با بیان اینکه «فکر کردم شاید سکوت بیش از این مناسب نباشد»، با هدف «رفع ابهام از چهره دفاع مقدس»، اقدام به نگارش این نامه کرده است. در این نامه سه موضوع اساسی به شرح زیر، قابل مشاهده است:

1- ادامه جنگ، پس از آزادی خرمشهر

2- ماجرای نامه به آقای هاشمی و درخواست امکانات برای ادامه جنگ

3- پایان جنگ

   نامه جدید آقای رضایی از حیث اطلاعات، به معنای به اصطلاح «ناگفته»، کمتر اخبار تازه‌ای دارد، اما از حیث تحلیل و مفهوم بندی برخی مسائل اساسی جنگ، بسیار قابل توجه است. شاید ایشان تا کنون به شکل پراکنده در مصاحبه یا سخنرانی ها، به موضوعات مندرج در نامه اشاره کرده باشد، اما با توجه به اینکه تهیه متن نیازمند تأمل در نگارش است، اهمیت نامه یاد شده تا اندازه ای روشن می شود. با توجه به این ملاحظات، یادداشت حاضر با هدف نقد و بررسی نامه یاد شده تهیه شده است.

   لازم به یادآوری است که در هر قسمت از موضوعات سه گانه، ابتدا آنچه در نامه آمده است، ذکر و بررسی خواهد شد و سپس نقد آن، تحت عنوان «نتیجه گیری» در پایان هر بخش نوشته خواهد شد.

ادامه دارد ...