m-doroodian|محمد درودیان

نویسنده و پژوهشگر جنگ ایران و عراق

اشاره:

در بخش اول این یادداشت «روش شناسی» بحث مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم این پرسش بررسی خواهد شد که؛ «پیروزی ها و شکست های تعیین کننده در روند جنگ، برای ایران و عراق کدام است؟»

                                            **********

 علت آغاز، ادامه و پایان جنگ گرچه به لحاظ سیاسی، نظامی و تاریخی اهمیت دارد و مورد توجه ناظران، تحلیل‌گران و مورّخین قرار می گیرد، اما مهمتر از آن، تأثیر پیروزی ها و شکست ها در تغییر روند جنگ است که منطق ادامه و یا پایان جنگ را شکل می دهد. تا کنون بررسی های سیاسی- تاریخی و نظامی جنگ ایران و عراق، بر محور موضوعات و مسائل وقوع جنگ، ادامه و پایان آن، صورت بندی شده است، بدون اینکه هیچ گونه اثر ارزشمند و قابل توجهی به صورت مقاله یا کتاب، درباره نقش و تأثیر پیروزی و شکست، در تغییر روند جنگ، تهیه و ارایه شود. بر پایه توضیحات یاد شده، این پرسش وجود دارد که؛ پیروزی ها و شکست های تعیین کننده در روند جنگ، برای ایران و عراق کدام است؟ پاسخ به پرسش یاد شده، با تاکید بر معیار «تغییر در روند جنگ»، صورت خواهد گرفت.


ادامه مطلب

اشاره: روش و چگونگی ارزیابی عملیات‌های نظامی ارتش و سپاه در جنگ، یکی از پرسش‌های اساسی است که به دلیل رویکرد «واقعه محور» به جنگ، در چارچوب «مفهوم دفاع مقدس»، کمتر درباره آن بحث می شود. در این یادداشت مسئله یاد شده با تعریف مفهوم شکست و پیروزی و با فرض تفاوت ماهیت جنگ با دفاع، مورد بحث قرار گرفته است.


ادامه مطلب


همه پیوندها