m-doroodian|محمد درودیان

نویسنده و پژوهشگر جنگ ایران و عراق

1) با فرض اینکه هم اکنون به اقتضای ماهیت جنگ و پیامدهای آن، همچنین تغییر شرایط و حضور نسل جدید در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران، پرسشهای متفاوتی در باره وقایع و مسائل مختلف بصورت عام و در باره جنگ ایران و عراق، بصورت خاص صورت می گیرد و روبه گسترش است، این پرسش وجود دارد که؛ طرح برخی از پرسش ها در واقع طرح مسئله است یا ایجاد شبه؟ در این بررسی، تفاوت «مسئله» با «شبه مسئله » براساس این فرض دنبال می شود که، مسئله به اعتبار نسبت با وقوع امر تاریخی، ناظر بر وجود ابهام و پرسش در باره چرائی و چگونگی وقوع رخدادهای سیاسی و نظامی جنگ است. بنا براین بررسی وجود مسائل و مواجهه با آن، بمعنای تلاش برای روشن شدن یک امر حقیقی و واقعی است، در حالیکه "شبه مسئله" نوعی "شبیه سازی مناقشه‌آمیز" در باره وقایع و مسائل تاریخی  است که در عمل، مانع از فهم مسئله خواهد شد.  با این توضیح علت وجود "شبه مسئله" هرچند به لحاظ رویکردی و روشی، در مواجهه با جنگ یک مسئله قابل تامل است، ولی در نسبت با جنگ و ضرورت فهم آن، شبه مسئله گمراه کننده است.  

2) برپایه تعریف مسئله و طرح پرسش در باره آن، پرسش دیگری بمیان می آید مبنی بر این که؛ چگونه می توان مسئله را از شبه مسئله، تمییز داد؟ همچنین چگونه می توان مانع از جایگزینی شبه مسئله، بجای مسئله و خلط میان این دو شد؟ برای پاسخ به این سوال، گرچه به پژوهش نیاز است ولی بنظر می رسد، ابتدا باید برای شناخت مسئله، شاخص تعیین کرد. مسئله در جنگ، در نسبت با وقایع، اهداف و نتایج جنگ است. با این توضیح در واقع نحوه برداشت و تعریف از مسئله اهمیت دارد، زیرا  همین موضوع، نقطه آغاز بروز مناقشه است. با اتمام جنگ بصورت تدریجی فهرست و عناوین، همچنین ماهیت پرسشها تغییر می کند. همچنین مناقشه بر سر نتایج و نقش ها، موجب تفسیر متفاوت و در نتیجه ظهور شبه مسئله در کنار مسئله، می شود.

3) همانگونه که پرسشها به دلیل نسبت با وقایع و مسائل ریشه دار و در نتیجه پایدار خواهد بود، "شبه مسئله" نیز به موازات مسئله، و همانند آن، پایدار است. بعبارت دیگر همان گونه که مسئله، با واقعه و نتایج آن درآمیخته است، شبه مسئله نیز بمنزله پیامدی ظهور واقعه و نتایج آن، در نسبت با واقعه و بعنوان بخشی از آن، پایدار خواهد ماند. در عین حال موضوع مهم و ضرورت توجه به آن این است که، برای پاسخ به مسئله، لازم است از "شبه مسئله" عبور شود. اما چگونه؟

4) مدیریت "شبه مسئله" با طرح صحیح مسئله امکان پذیر است. وقتی مسئله یا شبه مسئله، در مواجهه با واقعه تاریخی قرار می گیرد، در عمل میان مخاطب و موضوع، برای فهم واقعه شکاف ایجاد می شود. بنابراین بدون توجه به این موضوع، نمی توان ضرورت بررسی موضوع را مورد توجه قرار داد و به فهم مناسبی از واقعه رسید. یکی از روش ها، نقد و بررسی «مسئله» و تفاوتهای آن با «شبه مسئله» است. در واقع طرح صحیح مسئله با نگرش جدید و روش نقد، می تواند موجب شکل گیری رویکرد و روش جدید شود و از این طریق شبه مسئله را تحت تأثیر قرار داده و به حاشیه براند.


     روایت جدید از عملیات کربلای چهار بر اساس پیوستگی مفهوم لو رفتن عملیات با شکست آن و هر دو در نسبت با شهادت غواصان دست بسته، نمونه بسیار برجسته ای از این گزاره مشهور است که؛ تاریخ، تاریخ معاصر است. روایت جدید جامعه از عملیات کربلای چهار، در حالی شکل گرفته است که پس از واقعه و در نقطه مقابل روایت تاریخی نهادها و مسئولین سیاسی- نظامی، قرار دارد.

   در روایت تاریخی، ضرورت انجام عملیات سرنوشت ساز، موجب طراحی عملیات کربلای چهار با هدف پیشروی به سمت بصره و در نتیجه تثبیت موقعیت ایران پس از پیروزی فاو، برای پایان دادن به جنگ بود. شکست عملیات کربلای چهار، وضعیت سیاسی- نظامی موجود را به مخاطره انداخت، چنانکه بیم آن وجود داشت که عراق با حمله به فاو، موازنه نظامی را تغییر دهد. در چنین شرایطی، پیروزی در عملیات کربلای پنج، نتایج شکست در عملیات کربلای چهار را تحت تأثیر قرار داد. با این توصیف، عملیات کربلای پنج، در تداوم درس های حاصل از شکست عملیات کربلای چهار و امکاناتی که برای این عملیات فراهم شده بود، انجام گرفت و در روند جنگ تأثیر سرنوشت ساز داشت، زیرا با ایجاد تردید در توان دفاعی عراق و همزمان تشدید درگیری در خلیج فارس، اراده بین المللی را برای پایان دادن به جنگ شکل داد و در قطعنامه 598، برای نخستین بار خواسته های ایران مورد توجه قرار گرفت و به تصویب رسید.

   در این روایت تاریخی، عملیات کربلای چهار، بدلیل شکست و تامین نشدن اهداف سیاسی - نظامی، بیرون از تاریخ است، و تنها به دلیل پیشروی لشکر 19 فجر و تیپ حضرت ابوالفضل(ع) در منطقه شلمچه، درس های آن در پیروزی عملیات کربلای پنج مورد توجه فرمانده کل سپاه قرار گرفت و طراحی عملیات بر اساس آن انجام و به پیروزی رسید. در حالیکه با ورود غواصان شهید، عملیات کربلای چهار، از نقطه عزیمت نگرش جامعه به مظلومیت شهداء، و تامل بر علت و چگونگی آن، وارد تاریخ شد و چند و چون درباره این عملیات با رجوع به تاریخ مورد بحث قرار گرفته است. روایت جدید درباره عملیات کربلای چهار، بیانگر نوعی جدال میان روایت تاریخی از واقعه با روایت جدید جامعه از عملیات کربلای چهار است. در این میان مناقشات جدیدی که در باره پرهیز از استفاده سیاسی از شهدا صورت می گیرد، ناظر بر وجود دیدگاهی است که طی سالهای گذشته در تشیع و تدفین شهداء در اماکن عمومی وجود داشت، ولی اکنون به موضع گیری آشکار، با واکنش عمومی و بیانیه بخشی از خانواده شهداء، تبدیل شده است. ظهور نشانه های جدید در شکل گیری روایت جامعه از جنگ، ناظر بر این معنا است که در فضای اجتماعی سازوکارهای بروز و ظهور سطحی از واکنش اجتماعی، به روایتهای موجود از جنگ و انقلاب، در حال تکوین است.

   موضوع قابل توجه این است که، سه مفهوم لو رفتن عملیات، شکست عملیات کربلای چهار و شهادت غواصان دست بسته، هر سه تاریخی است، اما ترکیب و نتیجه گیری درباره آنها و ساختن روایت جدید از عملیات کربلای چهار، حاصل شرایط پس از واقعه تاریخی، و در برابر روایت رسمی و تاریخی از واقعه است. به این اعتبار، می توان پذیرفت که؛ تاریخ همواره تاریخ معاصر است، زیرا از نقطه عزیمت حال به گذشته، مفاهیم و داده های تاریخی، در خدمت روایت جدید قرار می گیرد.

   برای شناخت روایت جدید، بجای تمرکز بر مفاهیم سه گانه و توضیح بیشتر آن، باید بر چگونگی ترکیب آنها در ساختن روایت جدید توجه کرد. با وجود آنکه درباره لو رفتن عملیات و شکست آن، طی دو دهه گذشته، مطالبی گفته و نوشته شده است، تأثیر شرایط حال در ساختن روایت جدید اینگونه است که با انتشار خبر انتقال شهدای غواص، این روایت شکل گرفت در حالیکه طی دو دهه گذشته، با وجود اخبار و گزارش هائی که در این زمینه گفته و نوشته شده بود، اما چنین تصویری ساخته نشده بود. با این توضیح اگر بلافاصله پس از اتمام جنگ خبر کشف شهدای دست بسته غواص منتشر می شد، روایتی که هم اکنون شکل گرفته، ساخته نمی شد. زیرا زمینه های سیاسی- اجتماعی آن وجود نداشت.

   بدین ترتیب روایت از عملیات عملیات کربلای چهار، با نشان دادن این موضوع که چگونه پس از واقعه زمینه و شرایط سیاسی- اجتماعی می تواند در شکل گیری روایت های جدید از جنگ نقش داشته باشد، بسیار قابل توجه است. در واقع عملیات کربلای چهار با رجعت شهدای غواص دست بسته و تحت تأثیر ملاحظات سیاسی- اجتماعی، وارد تاریخ شد.


   چالش کنونی در عرصه گفتمان جنگ ایران و عراق، ناشی از مواجهه دو نسل مختلف در برابر موضوع مشترک جنگ و انقلاب، با دو روش متفاوت است.بخشی از عوامل موثر بر شکل گیری این گفتمان، ریشه در جنگ و نحوه پایان آن، در نتیجه  روش و شیوه تفکر در برخورد با مسئله جنگ، و پیامدهای آن دارد. تداوم چالشهای کنونی، صورت بندی روایت از جنگ، و تاریخ نگاری آن را در آینده شکل خواهد داد. یادداشت حاضر با نظر به همین ملاحظه، و ضرورتهای پژوهشی، با رویکرد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوشته شده است.

 در این بررسی فرض بر این است که؛ روایت با هویت و هر دو با گفتمان، بعنوان نظریه بیانی(کلام)، که با هدف " اقناع کننده گی"، صورت می گیرد، نسبت دارد. همچنین "قرائت" نوعی خوانش متن است که با رویکردهای مختلف، با هدف پاسخ به چالشهای فکری- هویتی، صورت می گیرد.

  همچنین پیش از ورود به بحث تذکر چند موضوع لازم است. ترسیم دو نسل، بر اساس عاملیت در واقعه انقلاب و جنگ، صورت گرفته است. هر چند مفهوم جامعه، فرهنگ و نسل تغییر کرده است، ولی براساس نظریه بیولوژیک و زیستی در باره تغییر نسل، گفته می شود هر 25 سال، تغییر نسل صورت می پذیرد، اکنون 34 سال از زمان وقوع جنگ و 27 سال از زمان پایان آن می گذرد. در این بررسی تغییر نسل هرچند با نظریه زیستی قابل توضیح است، ولی برداشت اجتماعی، فرهنگی، و نظریه شکاف نسلی مورد نظر است. برابر این نظر تغییر و دگرگونی نسلی، متاثر از تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی است. در این چارچوب رویاروئی دو نسل، گفتمانی و در چارچوب "روایت از جنگ - قرائت از جنگ" صورت بندی شده است. در آخر اینکه مواجه گفتمانی میان دو نسل، مطلق نیست، چنانچه بسیاری از نسل جدید، جنگ را در چارچوب روایت نسل انقلاب و جنگ فهم می کنند، و بر عکس، بسیاری از نسل پیشین، همانند نسل جدید جنگ را قرائت می کنند. موضوع مورد نظر وجه غالب دو گفتمان، میان نسل پیشین  با نسل جدید است.

1) جامعه ایران هم اکنون در برابر دو رخداد و واقعه بزرگ شامل: «جنگ و انقلاب» و «چالش های تاریخ نویسی آن» قرار دارد. نسل جنگ و انقلاب بعنوان شاهدان و عاملان واقعه، در حال روایت و نگارش تاریخ واقعه هستند، در حالیکه نسل جدید ضمن نظارت بر تاریخ نویسی دو رخداد بزرگ جنگ و انقلاب، بدنبال قرائت جدید از جنگ است. چالش های روایت گری و تاریخ نویسی جنگ و انقلاب گرچه صورت گفتمانی به خود گرفته، اما تحت تأثیر تحولات سیاسی- اجتماعی در ایران قرار دارد. به همین دلیل نتایج آن تنها به عرصه گفتار و نوشتار در باره جنگ ایران و عراق محدود نخواهد شد، بلکه جهت گیری ها و سرشت مسائل و تحولات سیاسی- اجتماعی ایران را شکل خواهد داد.

2) نسل جنگ و انقلاب و نسل جدید هر دو درگیر وقایع بزرگ تاریخی و پیامدهای آن هستند. برای نسل جنگ و انقلاب، کنش در برابر وقایع و همچنین روایت آن و برای نسل جدید، کنش در برابر روایت و نگارش تاریخ و برآیند آن در شکل گیری و تعریف هویتی، اهمیت دارد. با این توضیح، دو نسل گرچه درگیر موضوعات و مسائل واحد و مشترک هستند، در عین حال نقش و جایگاه آنها و در نتیجه واکنش و فهم آنها متفاوت است.

3) نسل پیشین در درون جنگ و انقلاب قرار داشت، و اکنون در حال دفاع و یا نقد و بازبینی تجارب و عملکرد تاریخی خود قرار دارد، در حالیکه نسل جدید در بیرون از وقایع، درگیر نتایج و پیامدهای جنگ و انقلاب است و بر روایت و نگارش تاریخ نظارت می کند. بنابراین روایت گری و نگارش تاریخ، در میان نسل انقلاب، صورت جدیدی از کنش- واکنش ها را برانگیخته است. دو نسل تاریخی ایران درگیر موضوع مشترک با فهم متفاوت هستند. زیرا هر یک فرزند زمان خویش و پاسخگوی نیازهای متفاوت زمانه خود هستند.

4) نسل جنگ و انقلاب در حالیکه هنوز درگیر پیامدهای اندیشه ها و عمل تاریخی خود هستند، اهداف و جهت گیری های خود، همچنین علل و نتیجه آنچه را که انجام داده اند، بازبینی و روایت می کنند. نسل جدید در حالیکه در فاصله نزدیک واقعه قرار دارد، بدون حضور در درون واقعه، درگیر پیامدها و همچنین بر نگرش ها و روش های روایت و نگارش تاریخ واقعه، نظارت می کند. نسل پیشین روایت گری را برگزیده و از این طریق مناقشات سیاسی را پی می گیرد، نسل جدید با «پرسش گری نقادانه»، به دنبال بازیابی هویت تاریخی خویش و نقد گذشته، با قرائت جدید است. به همین دلیل، دو نسل گاهی در کنار هم برای فهم موضوع و مسائل مشترک تلاش می کنند و گاهی در برابر هم چالش می کنند.

5) نسل پیشین گذشته را با نظر به ملاحظات سیاسی و تاریخی به آینده، روایت می کند، همین امر محدودیتها و در عین حال ماهیت و صورت چالشهای مناقشه آمیز را شکل داده است. در حالیکه نسل جدید آینده را با نظر به گذشته، ارزیابی و قضاوت می کند، به همین دلیل با رویکرد دیگری گذشته تاریخی را قرائت می کند. ادامه دارد ...


  هم اکنون در مواجهه با جنگ از یکسو رویکرد تبلیغاتی و اصطلاحاً «شعارگونه» برای حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس صورت می گیرد و از سوی دیگر؛ پرسش ها با روش چالش برانگیز برای تبیین موضوعات و مسائل جنگ طرح می شود. با این توضیح این پرسش وجود دارد که؛ چه نسبتی میان برخوردهای تبلیغاتی و شعاری درباره جنگ با طرح پرسش های چالش برانگیز وجود دارد؟ در برخورد اولیه به نظر می رسد هیچ گونه نسبتی میان آنها وجود ندارد زیرا دو روش مختلف برای پیگیری دو نگرش مختلف جریان دارد. حال آنکه با بررسی عمیق تر از دو مسئله یاد شده، به نظر می رسد نوعی پیوستگی میان آنها وجود دارد.

  فرضاً همان افرادی که گوش جان به تبلیغات می دهند و برای بازدید از مناطق جنگی اقدام می کنند، در درونشان پرسش هایی وجود دارد که آن را از سایر گفتارها و نوشتارها یا برنامه های مناسبتی پیگیری می کنند. همچنین بخش مهمی از سیاست های تبلیغاتی از سیما پخش می شود، در حالیکه مهمترین بحثهای چالشی نیز از سیما پخش می شود.

  این توضیح نشان می دهد؛ در «تبلیغات و چالشگری»، موضوع جنگ مشترک است. همچنین بخش مهمی از مخاطبین، یک پا در مناطق جنگی و پای دیگر در پیگیری پرسش های چالش برانگیز دارند. مهمتر آنکه نهادهای مسئول و به ویژه صدا و سیما نقش مهمی در پیگیری هر دو روش و نگرش دارند. با این توضیح، رویکرد و روش تبلیغاتی و چالشی به دو صورت و روش متفاوت و نهادینه شده درباره جنگ ایران و عراق تبدیل شده است.

ملاحظه یاد شده حاصل دو وضعیت متفاوت است:

1- جنگ ماهیتاً یک امر مخاطره آمیز است که بدون روحیه حماسی و آمادگی برای ایثار و شهادت نمی توان با آن مواجه شد. چنانچه صحنه های جنگ در تمام روزها و سالهای آن بدون آن نبوده است.

2- جنگ بدلیل اینکه تابع قواعد و اصول است، بنابراین متأثر از عوامل مختلف روحی- فیزیکی و سایر ملاحظات، با نوساناتی چون رکود و تحرک، پیشروی، عقب نشینی، اشغال، آزادسازی، پیروزی و شکست همراه است. به همین دلیل پرسش همزاد جنگ است.

  آنچه در این میان چالش برانگیز است، وجود دو روش و رویکرد مختلف در مواجهه با جنگ نیست، بلکه دو مسئله دیگر است که در پوشش روشهای یاد شده دنبال می شود:

1- تبدیل تبلیغات و شعار به وجه غالب در برخورد با جنگ برای اغراض سیاسی- اجتماعی. به این معنا که روش  تبلیغاتی، به برخورد ابزاری با جنگ تبدیل شود. پیدایش چنین وضعیتی، فهم جنگ را محدود به تبلیغات می کند، حال آنکه جنگ به لحاظ واقعیات صحنه نبرد و ماهیت آن برای فهم، به روش های عقلانی و مستند نیاز دارد.

2- تبدیل پرسش ها به روش های چالش برانگیز و ساختارشکنانه با پوشش مقابله با فهم موجود از جنگ. همچنین پیگیری برخی اغراض سیاسی- اجتماعی علیه فرماندهان و مسئولین جنگ، مهمتر از آن بر علیه نهادها و سازمانهای نظامی- امنیتی که وظیفه دفاع و برقراری امنیت را بر عهده داشته و دارند، مسئله ای فراتر از پرسش از جنگ است.

  برقراری تعادل میان دو روش تبلیغاتی و تعادل با روش پرسش گری و چالش درباره مسائل اساسی جنگ،همچنین اجتناب از برخوردهای سیاسی، با رجوع به واقعیات و حقایق دوران جنگ است موجب خواهد شد، روشهای یاد شده بدون احساس دوگانگی و تزاحم، یکدیگر را کامل نمایند.

پایان


اشاره:

   چندی پیش شبكه تلویزیونی الجزیره گفت‌و‌گویی را با صلاح عمر العلی عضو شورای فرماندهی حزب بعث عراق ترتیب داد. وی که از نزدیكان صدام و یکی از مقامات بلند پایه حزب بعث عراق بود، نحوه به قدرت رسیدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع عراق و عملكرد چندین ساله او را به عنوان «شاهدی» بر آن عصر توضیح داد. یكی از مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه طولانی، اعترافات و افشاگری صلاح عمر العلی در مورد نحوه شروع جنگ عراق با ایران و كمك همه‌جانبه كشورهای عربی و غربی به صدام در جنگ با ایران بود. این گفتگو به دلیل اهمیت تاریخی آن، در ادامه از نظر خواهد گذشت:

خبرنگار: وقتی كنفرانس سران كشورهای غیرمتعهد در كوبا برگزار شد (سپتامبر 1979) صدام به عنوان نماینده كشور عراق در این كنفرانس شركت كرد و شما هم بعنوان نماینده دائم عراق در سازمان ملل متحد در این كنفرانس حضور داشتید، در آنجا صدام حسین با یك هیات ایرانی به سرپرستی ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه وقت ایران) دیدار داشت و شما هم در آن نشست حاضر بودید، در آن‌جا چه گذشت؟ چون این یك نشست تاریخی بوده است.

صلاح: بله، وقتی آن اجلاس تشكیل شد، هنوز جنگ بین عراق و ایران شروع نشده بود. البته مشكلات زیادی بین عراق و ایران وجود داشت. اقدامات انفجاری و تحریك در مرزهای عراق و ایران شروع شده بود. به بعضی از پاسگاههای مرزی دستبرد زده می‌شد و بحران بین عراق و ایران داشت به تدریج بالا می‌گرفت. در روز اول كنفرانس بود كه نماینده ایران در سازمان ملل متحد كه در واقع یك كارمند بود، با من تماس گرفت. اما چون نماینده سابق وابسته به رژیم شاهنشاهی بود كه سرنگون شده و بركنار شده بود، فرد دیگری را بطور موقت جانشین او كرده بودند. این فرد به من خبر داد كه دكتر ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه ایران در آن زمان) تمایل دارد با صدام حسین دیدار كند. طبعاً مطابق هر سلسله مراتب اداری، من با دكتر سعدون حمادی وزیر امور خارجه آن موقع عراق تماس گرفتم و به او گفتم كه وزیر امور خارجه ایران چنین تمایلی دارد. اما حمادی این موضوع را با صدام در میان نگذاشت. من خیلی اصرار كردم ولی جواب نداد. من تا الان هم نفهمیده‌ام كه چرا دكتر سعدون حمادی كه یك متفكر و تحصیل‌كرده دانشگاهی بود این كار را انجام نداد.

خبرنگار: رفتار سعدون حمادی خیلی سؤال‌برانگیز است كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

صلاح: بله او یك روشنفكر، نویسنده معروف و تحصیل‌كرده دانشگاه بود. نمی‌دانم كسیكه سال‌ها در پست وزارت امور خارجه بود، چرا این موضوع را رد كرد. با وجودی كه من تمام تلاش خودم را بكار بردم تا او را قانع سازم، چون مسأله مهمی بود و ما به خاطر بحرانی كه با ایران داشتیم، سخت به این مذاكره احتیاج داشتیم. یعنی از این طریق می‌توانستیم این بحران را خاموش كنیم. ولی او پاسخ نداد.

خبرنگار: تا امروز هم علت این كار را نتوانستید بفهمید؟

صلاح: من واقعاً تا امروز نتوانسته‌ام بفهمم كه چرا؟ بنابراین خودم شخصاً رفتم نزد صدام حسین و موضوع را با او در میان گذاشتم. صدام مدتی فكر كرد و سپس از من پرسید: تو نظرت چیست؟ تو دقیقاً در مورد این پیشنهاد چه نظری داری؟ به او گفتم: من معتقدم این فرصت بسیار مهمی است و ما باید از آن استفاده كنیم. چون خود ایرانی‌ها پیشقدم شده‌اند و ما دو كشور همسایه هستیم و نباید با ایران مشكلی داشته باشیم. تازه ایران كشوری است كه دچار آن تشنج‌ها و مشكلات (مربوط به انقلاب) شده و غیره... موافقت كرد و به من گفت بلافاصله بعد از اتمام جلسه‌ كنفرانس به وزیر امور خارجه ایران بگو كه من منتظر او هستم. در همان خانه‌ای كه سكونت داشت، دكتر یزدی آمد و من دَم در از او استقبال كردم و به رئیس جمهور صدام حسین سلام كرد و سه‌تایی یعنی من و صدام حسین و ابراهیم یزدی به گفت‌وگو نشستیم. بحث درباره مشكلات موجود بین دو كشور شروع شد و یك گفت‌وگوی دیپلماتیك كاملاً مثبتی را شكل داد. كاملاً مثبت. یعنی وقتی كه ابراهیم یزدی رفت، احساس من این بود كه این انسان بسیار علاقمند است بحران بین دو كشور همسایه تمام شود.

خبرنگار: یعنی عملاً ایران می‌خواست به هر طریقی شده از جنگ دوری كند.

صلاح: من والله احساس خودم را می‌گویم.

ادامه دارد ...


دکتر گرجی

1- طرح بحث درباره «تاریخ فرهنگی جنگ»، در عرصه عمومی جامعه علمی تاریخ پژوهان، می تواند فرصتی برای تاملات بیشتر درباره نسبت موضوعات مورد تحقیق در فرایند پژوهش تاریخی با رویکردها و روش های انتخاب شده توسط محقق باشد، همانطور که نسبت موضوع انتخابی برای پژوهش تاریخی را با مسئله های جامعه و کاربردهای تحقیق تاریخی نیز مورد تاکید و تامل قرار می دهد. و اما جنگ به مثابه پدیده تاریخی و نسبت آن با تاریخ فرهنگی. من به عنوان یک علاقه مند حوزه مطالعات انتقادی تاریخ دیدگاه خودم را از این نسبت می نویسم.

2- جنگ به عنوان یک رویداد تاریخی «عمیق» و «کلان» و «دوران ساز» منجر به شکل گیری یک موقعیت پدیدارشناسانه ای در زیست جهان ایرانی از جمله محققان تاریخ شده است که آنها را به سمت درک خاصی از چگونگی شکل گیری جهان تاریخی انسان ایرانی سوق داده است، زیرا حیات  و سرنوشت تاریخی همه ایرانیان متولد شده در دوران تاریخ معاصر ایران که از انقلاب مشروطه به بعد عضو جامعه ایران شدند، و احتمالا در سال 1360 فوت کردند و نسل های بعدی اشان تا متولدین سال 1393، پیری، میان سالی، جوانی، نوجوانی، کودکی و خردسالی و حتی تولدشان را گذراندند و «زندگی کردند» تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین ذکر کنشگران رویداد تاریخی جنگ ایران و عراق، به دسته های یاد شده، در نوشتار اقای درودیان و نیز کاربرد واژه «تاثیر/نتایج/پیامد» جنگ، بر فرهنگ جامعه پس از جنگ، به نظرم «تقلیل» محتوایی عمق رویدادی است که بسیار پیچیده تر از یک نسبت «تاثیری»، باید مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل من از اصطلاح «وضعیت پدیدارشناسانه» یاد کردم که منجر به تغییر در افق معنایی جامعه ایرانی شده است، چیزی شبیه خود انقلاب سال 57 و یا انقلاب فرانسه یا انقلاب روسیه یا جنگ جهانی دوم. به یک معنا تفکیک جنگ از دوران بعد از جنگ هنوز امکان ناپذیر است چرا که ایرانیان هنوز در «وضعیت پدیدارشناسانه جنگ» قرار دارند، به یک معنا سرنوشت و سرنوشت تاریخی انان نه در امتداد به معنای بعد ما بعد، بلکه در «درون» «رویداد جنگ» قرار دارد. بنابراین از آنجه که هر گونه درکی از یک رویداد در چگونگی بررسی آن رویداد تاثیر می گذارد و بر روند فراوری و فراهم سازی و فراورده سازی از تحقیق موثر است. پس بهتر است ابتدا از نسبت رویکرد تاریخ فرهنگی و چگونگی فهم از رویداد جنگ بحث شود، زیرا یکی از نقدهای تاریخ فرهنگی به سنت های مطالعاتی تاریخی پیش از خود این بوده که، آن سنت ها به لحاظ رویکرد و روش امکان تولید درک عمیق و پیچیده از رویدادهای تاریخی را نداشته اند، و رویکرد فرهنگی – به معنای جدید ان- به تاریخ است که این فهم عمیق از پیچیدگی روی دادن کنش های انسانی را فراهم می سازد. بنابراین به نظرم اولین نسبت این دو بحث می تواند تامل در چگونگی تغییر در درک و تصورمان از خود رویداد جنگ باشد، آنگاه که از منظر تاریخ فرهنگی به عنوان یک راهبرد و رویکرد به رخداد تاریخی، مانند جنگ نگریسته شود، چه درک و تصوری از این موضوع پدید می آید و افق های جدیدی برای محققان می گشاید؟

3- به نظرم من ایرانیان، بعد از رویداد جنگ ایران و عراق، دیگر نمی توانند مثل دوران قبل از جنگ به «گذشته» نگاه کنند. از چه روی؟ به این دلیل که جنگ، ماهیت سرنوشت و سرشت تاریخی نسل هایی که در این برهه تاریخی گفته شده، درگیر تجربه زیسته جنگ (منظور خود عملیات نظامی نیست) شدند را به کلی دگرگون ساخته است. فراموش نکنیم که رویداد تاریخی نتیجه نسبتی است که بین آگاهی/توجه بیننده/کنشگر تاریخی به آن رخداد، برقرار می شود. بنابراین رویدادهای تاریخی در واقع امر، امر واقع هستند که حاوی «آگاهی و توجه به رویداد» است، و بدین ترتیب «واقعیت تاریخی» پدید می آید، موضوعیت می یابد، اهمیت داده می شود، ثبت و ضبط می گردد و برای ما به ارث می رسد. بدین ترتیب محقق معاصر در بررسی واقعیت های گذشته، با آگاهی هائی به رویدادها سروکار دارد. نه عینیت رویدادها پس این آگاهی می ماند و نه چیز دیگر و ما حاملان و شکل دهندگان اگاهی های شکل گرفته، درباره رویدادهای تاریخی توسط نسل های مختلفی هستیم که، تمام دوران تاریخ معاصرمان را شکل دادند.

4- به نظرم فقر توجه محققان این حوزه مطالعاتی به ماهیت آنچه که جنگ در این سرنوشت و سرشت تاریخی ایرانیان پدید آورده است، ناشی از قرار داشتن در «درون رویداد جنگ» است که هر لحظه «حال» و «تجربه زیسته» عضو جامعه ایرانی را - به صورت خوداگاه یا ناخوداگاه، رویه  نهادی شده و یا طبیعی و بدیهی فرض شده و حقیقت پندارانه- شکل می دهد و از این «واقعیت پیچیده و درهم تنیده» هم گریزی نیست. ماهی از درون تنگ آب دنیا را نمی بیند همانطور که درکی از زندگی خود نمی تواند داشته باشد. تنگ آب برای ماهی، مانند اقیانوس است و برای مورچه، قطره های باران، سیلاب! ارائه شاهد مثال های این استنتاج کاری سهل و ممتنع است و البته شدنی اما در جای خود. به طور نمونه در همان دیدار حضور شما عرض شد که، چرا هیچ گاه طرح تاریخ شفاهی سربازان وظیفه همانند طرح تاریخ شفاهی سرداران جنگ مورد اقبال نهادهای متولی قرار نمی گیرد؟ از این زوایه می توان درباره نسبت تاریخ فرهنگی و موضوع مطالعات تاریخ جنگ یاد کرد.

5- تاریخ فرهنگی با توجه به مولفه های معرفت شناسانه و روش شناسانه خود، عینکی خاص را بر چشم محقق جامعه و تاریخ می زند که موضوعات خاصی را، به دام تحقیق بکشد و انها را به شیوه انتقادی و بازاندیشانه، به تور ذهن و قم محقق برکشد.چون تعریف این رویکرد از متغییرهایی که در دانش تاریخ وجود دارد، دچار تحول شده است؛ زمان، گذشته، واقعیت، اکنون، زبان، افق، زمینه، شناخت واقعیت در این رویکرد، آن تعاریف متعارف خود را ندارد. نماد و نشانه، معاصریت، حافظه، اگاهی اکنونی، برساختگی واقعیت ها، افق مندی و زبان مندی مفاهیم و واژگان، دیدن فرهنگ به مثابه انبان نظام معنایی انسان تاریخی که در همه ارزش ها و باورها و کنش ها و نهادهای ساخته شده وی، متجلی می شود، فرصتی به دست می دهد برای محقق تاریخ پژوه که تحقیقی انتقادی درباره معنای اسارت در خانواده ایرانی در دوران جنگ و بعد از جنگ ارائه کند، رویه و مکانیزم نهادی شدن «مفهوم شهادت» در نظام دیوان سالاری دولت ایران در دوران جنگ و بعد از جنگ، تجربه زیسته آوارگان جنگی، تحول نمادهای جنگ در دوران جنگ و پس از جنگ، فرهنگ فرار از جنگ در میان طبقات شهری و روستایی، معنای جنگ در میان فرزندان شهدا در زمان جنگ و بعد از جنگ.

6- به نظرم صدها موضوع مشابه از چشم انداز این رویکرد در مطالعات تاریخ جنگ قابل بررسی است که شاید به ذهن خسته و علم ناکافی بنده نرسد، اما من نسبت تاریخ فرهنگی به مثابه رویکردی راهبردی در مطالعات تاریخی را، با موضوع جنگ اینگونه تعریف می کنم که؛ تاریخ فرهنگی معبری است برای عبور از میدان مین جنگ!تا بدانیم در چه وضعیت تاریخی قرار داریم و جنگ با ما چه کرده است؟!چرا که هدف و اهمیت و ضرورت تحقیق در تاریخ فرهنگی جدید ایجاد آگاهی انتقادی و رهایی بخش درباره گذشته ای است که در امروز ما حضور دارد!


   جنگ هشت ساله ایران و عراق از حیث ایجاد تغییرات سیاسی- نظامی، همچنین تغییرات فرهنگی- اجتماعی، یکی از رخدادهای کم نظیر در تاریخ معاصر ایران است. حمله عراق به ایران، به دلیل مخاطرات آن علیه موجودیت و تمامیت ارضی کشور، موجب شده است در نگرش به واقعه جنگ، «مسائل نظامی» و «رخدادهای سیاسی- عملیاتی»، در مقایسه با تغییرات گسترده و عمیق جنگ، در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با این توضیح، این پرسش وجود دارد که؛ جنگ ایران و عراق موجب چه نوع تغییرات، سیاسی- نظامی و فرهنگی- اجتماعی شده است؟پاسخ به این پرسش بدون تعیین سازوکارها و چگونگی تغییرات کامل نخواهد بود

   بررسی تاثیرات جنگ، در چارچوب مفهوم «تغییر»، به این معنا که، جنگ بصورت هدفمند و یا بصورت طبیعی موجب چه تغییراتی شده و یا می شود، بیش از آنکه در چارچوب بررسیهای تاریخی، یا بررسیهای سیاسی و نظامی قابل بررسی باشد، باید براساس رویکرد جامعه شناختی مورد مطالعه قرار بگیرد. پرسش یاد شده در این یادداشت، بر پایه دو فرض شکل گرفته است:

الف) الگوی تغییرات سیاسی- اجتماعی در ایران، تا کنون به عوامل خاصی محدود بوده است، اما با پیروزی انقلاب و حمله عراق به ایران، الگوی تغییرات اصلاح، و در چارچوب جنگ، شکل جدیدی به خود گرفته است.

ب ) وقوع جنگ پس از پیروزی انقلاب، منشاء تغییرات سیاسی- اجتماعی دهه اول انقلاب بود و نحوه پایان جنگ، تحولات سیاسی- اجتماعی دهه دوم انقلاب را شکل داد، و همچنان تاثیر گذار است.

   بر پایه مفروضات یاد شده، دو موضوع شامل «الگوی تغییرات سیاسی- اجتماعی در تاریخ معاصر ایران»، همچنین «سازوکار و چگونگی تأثیر جنگ بر ایجاد تغییرات»، باید بررسی شود. درباره موضوع نخست، در یک بررسی اجمالی می‌توان به موارد زیر، بعنوان عوامل و یا الگوهای تاریخی موثر بر ایجاد تغییرات سیاسی- اجتماعی در تاریخ معاصر ایران، اشاره کرد:

1- مداخله خارجی از طریق کودتا یا حمله نظامی.

2- جنبش اجتماعی برای تغییر و ایجاد دگرگونی اساسی با انقلاب.

3- اصلاحات و تغییر با سیاست های دولت و یا توافق سیاسی، از طریق مشارکت مردمی در انتخابات.

   با نظر به عوامل و مولفه های یاد شده، همچنین عامل تغییر نسل در ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی، می توان تأکید و نتیجه گیری کرد که، تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران، عموماً بر اثر حوادث سیاسی- نظامی و یا تغییر نسل صورت می گیرد. همچنین الگوی زمانی تغییرات در دورهای مختلف در ایران، کمتر از 10 سال و بیشتر از 25 سال نیست. نظر به اینکه تحولات منطقه ای نیز در دوره های زمانی 10 تا 15 سال صورت می گیرد، میان تحولات منطقه ای و داخلی ایران نوعی تعامل وجود دارد، به این معنا که گاهی حوادث و تحولات منطقه ای بر داخل ایران تاثیر گذار است و گاهی تحولات داخلی ایران بر روندهای منطقه ای تاثیر می گذارد. برای روشن شدن عوامل و الگوهای گفته شده، می توان به توضیحات زیر اشاره کرد:

1) کودتای رضاخان در اسفند سال 1299، کودتای محمدرضا شاه در 28 مرداد سال 1332، اشغال نظامی ایران در شهویور سال 1320 و حمله نظامی عراق در 31 شهریور سال 1359، مجموعه ای از وقایع نظامی- امنیتی است که هر یک با وجود ریشه ها و پیامدهای مختلف، موجب چرخش ها و تغییرات اساسی در ایران شده است.

2) جنبش تنباکو و نهضت مشروطیت در دوره قاجار، نهضت ملی شدن صنعت نفت و سرانجام نهضت اسلامی ایران و پیروزی انقلاب در تاریخ 22 بهمن سال 1357، مجموعه ای از وقایع سیاسی- اجتماعی است که ریشه بسیاری از تحولات کنونی را شکل می دهد.

3) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جابجایی و چرخش در ساختار سیاسی دولت در ایران، از طریق برگزاری انتخابات و جابجایی دولتهای مختلف، تحت عنوان سازندگی به ریاست جمهوری آقای هاشمی، دولت اصلاحات به ریاست جمهوری آقای خاتمی، دولت اصولگرا به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و اکنون دولت تدبیر و امید به ریاست جمهوری آقای روحانی، نمونه های مختلف از تأثیرگذاری ایجاد توافق و اجماع سیاسی برای تغییر در ساختار قدرت، از طریق مشارکت مردم و برگزاری انتخابات است. 

ادامه دارد ...


  • کل صفحات:5  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •