اشاره:

   در بخش اول این یادداشت، مسئله مورد نظر با طرح این پرسش که؛ جنگ ایران و عراق موجب چه نوع تغییرات، سیاسی- نظامی و فرهنگی- اجتماعی شده است؟ مورد اشاره قرار گرفت. موضوع مورد بحث این است که اساساً تجربه جنگ ایران و عراق برای جامعه ایران و پیامدهای آن، موجب چه نوع تغییراتی شده است؟ در این بررسی، متغیر جنگ در مقایسه با سایر متغیرها، در تحولات تاریخی ایران بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است که در بخش های بعدی به آن اشاره خواهد شد. لازم است مراتب تشکر خود را از نظرات اصلاحی سرکار خانم دکتر جوان شهرکی، درباره موضوع مورد بحث، اعلام کرده و از سایر عزیزان تقاضا می کنم ضمن پیگیری بخش های بعدی این یادداشت، با نظرات خود، برای روشن شدن ابعاد این موضوع مشارکت نمایند ...


ادامه مطلب